Belépés Súgó Információ
 
 
Magyar Közlöny
2006/31. III. 21.
Honvédelmi Közlöny
2006/9. IV. 12.
Időállapot
keresés dátuma: 2014.09.02.
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-000000A0600007HM_20140101_000
WKHU-QJ-XML-000000A0600007HM
0

Menü
7/2006. (III. 21.) HM rendelet
Menü
a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. §¬a (2) bekezdésének
  c)
és
  d)
pontjában
és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. §¬a (3) bekezdésének
  a)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 97. §¬a (1) bekezdésének
  n)
pontjára
— az 50. §
  a)
pontja vonatkozásában az egészségügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:
Menü
ELSŐ RÉSZ
Menü
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Menü
I. Fejezet
Menü
A RENDELET ALKALMAZÁSA
Menü
A rendelet hatálya
Menü 1. § 
1
 (1) 
A rendelet hatálya kiterjed
a) 
a hivatásos és szerződéses, valamint az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőre (önkéntes tartalékos I., II., III., IV.,) (a továbbiakban együtt: katonai szolgálatra jelentkező),
b) 
  a hivatásos, szerződéses állományú katonára, valamint az önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban együtt: katona),

c) 
a honvéd tisztjelöltnek jelentkezőre, a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezőre, a honvéd-tisztjelöltre, a honvéd altiszt-jelöltre, a szerződéskötés előtt és tanulmányai során, továbbá a nem katonai köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló honvédségi ösztöndíjas hallgatónak jelentkezőre a szerződéskötés, valamint hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt.
(2) 
A rendelet hatálya nem terjed ki a címzetes önkéntes tartalékosokra.
Menü
A katonai szolgálatra való alkalmasság
Menü 2. §  (1) 
Hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag azok alkalmasak, akiknek nincs olyan egészségi, fizikai vagy pszichikai elváltozásuk, betegségük vagy fogyatékosságuk, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárja, illetve annak során egészségi, fizikai és pszichikai állapotuk jelentős rosszabbodásának veszélye nem várható.
(2) 
A katonai szolgálatra való alkalmasság
a) 
teljes, ha a vizsgált személy egészségi, pszichikai, fizikai állapota az általános követelményeknek maradéktalanul megfelel,
b) 
kiemelt, ha a vizsgált személy egészségi, pszichikai és fizikai állapota egyes kiemelt (haderőnemi, fegyvernemi, beosztási) katonai tevékenység sajátosságaiból adódó speciális követelményeknek is megfelel,
c) 
  korlátozott, ha a vizsgált személy szervezete az általános egészségi követelményeknek maradéktalanul nem felel meg, de a fogyatékosság a katonai szolgálatra való alkalmasságot valamennyi beosztás tekintetében nem zárja ki. A korlátozott egészségi alkalmasság egyes betöltött beosztás, munkakör, fegyvernemi szolgálat ellátására való alkalmatlanságra vonatkozhat.

Menü
Az alkalmassági vizsgálatok
Menü 3. § 
2
 
Az alkalmassági vizsgálatok célja a katonai szolgálatra jelentkező, a katona és az 1. § (1) bekezdés
  c)
pontja hatálya alá tartozó személy alkalmasságának elbírálása, alkalmassági fokozatának megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése.
Menü 4. §  (1) 
  A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével alkalmassági vizsgálatokat kell végezni:

a) 
a szolgálati viszony létesítése előtt,
b) 
a külföldi oktatási intézményben három hónapot meghaladó vagy magasabb beosztás ellátásához szükséges hazai intézményben történő beiskolázást megelőzően,
c) 
külföldi katonai szolgálat teljesítése előtt,
d) 
  a
katona a Hjt. 83. §¬ának (1) bekezdése szerinti új beosztásba történő kinevezését megelőzően,
e) 
az állományilletékes parancsnok (vezető) beosztásba történő kiválasztása előtt,
f) 
3
 
  a hivatásos állományba történő visszavételt megelőzően,

g) 
időszakosan az alkalmasság ellenőrzése céljából,
h) 
a katonai szolgálatra való alkalmasság egészségi okból történt megváltozásakor, ha a betegség, baleset maradandó egészségkárosodást okozott,
i) 
a katona betegsége, műtéte, baleseti sérülése után a szolgálatképesség (a 43. és 45—46. §¬ban meghatározottakat meghaladó egészségügyi szabadság, csökkentett napi szolgálati idő engedélyezése) elbírálása szükségessége esetén,
j) 
4
 
a honvéd tisztjelöltnek jelentkezővel, a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, illetve a honvédségi ösztöndíj szerződés megkötése előtt, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt,
k) 
5
 
az önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogviszony létesítése előtt,
l) 
6
 
ha a
  k)
pont szerinti vizsgálat a 19/C. § (1) bekezdése szerint került végrehajtásra, az önkéntes tartalékos katonai szolgálat próbaidejének letelte előtt, a (4) bekezdés szerint,
m) 
7
 
a szolgálati viszony nyugdíjkorhatáron túli meghosszabbítását megelőzően.
(2) 
8
 
Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben – az (1) bekezdés
  h)
,
  i)
,
  k)
és
  m)
pontjában szereplők kivételével – az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell.
(3) 
Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság minősítése a minősítést közvetlenül megelőzően végzett vizsgálat eredményén, illetve a korábban végzett, de még érvényes és a minősítés céljával egyező követelményszintű vizsgálat eredményén alapulhat.
(4) 
Az egészségi alkalmasságot orvos, a pszichikai alkalmasságot pszichológus, a fizikai alkalmasságot sportélettani gyakorlattal rendelkező orvos, illetve a fizikai felkészítésre és a terheléses sportélettani vizsgálatok végzésére képesítéssel rendelkező szakember véleményezheti, illetve minősítheti.
(5) 
9
 
  A honvéd tisztjelöltek esetében a szakirány-, illetve szakváltás előtt egészségügyi alkalmassági vizsgálatot kell elvégezni.

Menü
Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági minősítések
Menü 5. §  (1) 
Az egészségi (orvosi) vizsgálat alapján megállapítható alkalmassági minősítések:
a) 
  „Egészségileg alkalmas”,

b) 
  „Egészségileg korlátozással alkalmas”,

c) 
  „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ........-ig”,

d) 
  „Egészségileg alkalmatlan”.

(2) 
  A pszichológiai vizsgálatok alapján megállapítható alkalmassági minősítések:

a) 
  „Pszichikailag alkalmas”,

b) 
  „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan ........-ig”,

c) 
  „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”.

(3) 
  A fizikai alkalmassági vizsgálatok alapján megállapítható minősítések:

a) 
  „Fizikailag alkalmas”,

b) 
  „Fizikailag alkalmatlan”.

(4) 
Az (1)—(3) bekezdés szerinti minősítések a betöltött, illetve — az „Egészségileg korlátozással alkalmas” minősítés kivételével — a tervezett beosztásra vonatkoznak.
Menü
Az összesített alkalmassági minősítések és értelmezésük
Menü 6. §  (1) 
Az összesített alkalmassági minősítések:
a) 
10
 
A „Katonai szolgálatra alkalmas”, a „Honvéd tisztjelölti szolgálatra alkalmas”, a „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmas”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmas”, a „Tervezett beosztásra alkalmas”, illetve az „A ... (köznevelési intézmény és felsőoktatási intézmény megnevezése) ... karán/szakán (a kar/szak megnevezése) tanulmányok folytatására/honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas” minősítés azt jelenti, hogy a vizsgált személy egészséges, vagy csak olyan szervi, szervrendszeri-működési elváltozása van, amely az élettani tűréshatárokat nem haladja meg, az egészségi állapota megfelelő kezeléssel tartósan egyensúlyban tartható, az elváltozás a szolgálat teljesítésében nem korlátozza, továbbá pszichikailag és fizikailag is megfelel a követelményeknek.
b) 
„Katonai szolgálatra korlátozással alkalmas” minősítés — pszichikailag és fizikailag alkalmas személy esetében — az egészségi alkalmasság minősítésén alapul. E minősítés csak meghatározott beosztások, munkakörök betöltését teszi lehetővé.
c) 
„A jelenlegi beosztásban alkalmatlan”, illetőleg „A tervezett beosztásra alkalmatlan”, továbbá „A ... (oktatási intézmény megnevezése) ... karán/szakán (a kar/szak megnevezése) tanulmányok folytatására/honvédségi ösztöndíjasnak alkalmatlan” minősítés a fizikai, a pszichikai, illetve az egészségi alkalmasság minősítésén egyaránt alapulhat, ha az adott beosztáson kívül más beosztásban alkalmas lehet.
d) 
  „A jelenlegi beosztásában ideiglenesen alkalmatlan ...-ig”, illetve „A tervezett beosztásra ideiglenesen alkalmatlan ...-ig”, továbbá „A ... (oktatási intézmény megnevezése) ... karán/szakán (a kar/szak megnevezése) tanulmányok folytatására/honvédségi ösztöndíjasnak ...-ig ideiglenesen alkalmatlan” minősítés a pszichikai és az egészségi alkalmasság minősítésén egyaránt alapulhat. Az ideiglenes alkalmatlanság időtartama legfeljebb egy év lehet.

e) 
11
 
„Katonai szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd tisztjelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítés valamennyi katonai beosztásra való alkalmatlanságot jelent, és az alkalmassági összetevők bármelyikén alapulhat.
(2) 
Az összesített alkalmassági minősítéseket a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottságai (a továbbiakban: FÜV Bizottság) és az Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Eü PAB) állapítják meg.
(3) 
12
 
Az alkalmasság egészségi és fizikai összetevőjére megállapított „alkalmatlan”, illetve a „pszichikai követelményeknek nem felelt meg” minősítés „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd tisztjelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” összminősítést jelent.
(4) 
13
 
„Katonai szolgálatra alkalmatlan”, Honvéd tisztjelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítés esetén szolgálati viszony nem létesíthető, illetve a szolgálati viszonyt meg kell szüntetni.
Menü
MÁSODIK RÉSZ
Menü
A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÉS A KATONA ALKALMASSÁGI FOKOZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
Menü
II. Fejezet
Menü
AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG
Menü
Az egészségi alkalmassági követelmények és alkalmazásuk
Menü 7. §  (1) 
Az egészségi alkalmasság minősítése
a) 
az
  1. mellékletet
képező „Táblázat és magyarázat a betegségek és fogyatékosságok egészségi alkalmassági fokozatának megállapításához” (a továbbiakban: Táblázat) alapján, valamint
b) 
az „Egyes kiemelt egészségi alkalmassági követelmények”-ről szóló
  2. mellékletben
foglaltak szerint történik.
(2) 
A Táblázatban a betegségek és a fogyatékosságok felsorolása a „Betegségek Nemzetközi Osztályozása” (BNO) című kiadvány figyelembevételével szakaszok (pl. 001) és alszakaszok (pl. 1., 2., 3. stb.) szerint történik.
(3) 
A Táblázat rovatai az alszakaszoknak megfelelően az egészségi alkalmassági fokozatokat nyomtatott nagybetűkkel jelölik a következők szerint:
a) 
„Egészségileg alkalmas” („A”),
b) 
  „Egészségileg korlátozással alkalmas” („K”),

c) 
  „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ...-ig” („I”),

d) 
„Egészségileg alkalmatlan” („E”).
(4) 
A szakaszok
  a), b)
és
  c)
pontjai sorolják fel az adott szakasz szerint minősítendő elváltozásokat és a kórisme tisztázásához szükséges kiegészítő és speciális szakvizsgálatokat, valamint meghatározzák az eltérő, illetve mérlegelhető minősítési változatokat az elváltozás súlyossága, a beosztás, az életkor és a fegyvernem szerint.
(5) 
Az „Egészségileg korlátozással alkalmas” („K”) minősítés a beosztási, munkaköri, fegyvernemi korlátozás(ok) (kizáró korlátozások) megjelölésével egészül ki, melyeket a Táblázat szakaszainak
  d)
pontja betű- és számjelekkel fejez ki. A betű- és számjelek jelentését — a 24 órás ügyeleti szolgálatok felsorolásával együtt — a „Korlátozások és felmentések jegyzéke” című
  3. melléklet
tartalmazza.
(6) 
  A Táblázat szakaszainak
  e)
pontja az adott betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a szakmai lehetőségét határozza meg.

(7) 
Ha a vizsgálatkor olyan megbetegedés észlelhető, amely a Táblázatban nem szerepel, a vizsgált személyt az adott betegséget orvosilag (kórtanilag) leginkább megközelítő kórformára vonatkozó előírások szerint kell minősíteni.
Menü
Különleges elbírálás
Menü 8. §  (1) 
Az egészségi alkalmasság minősítése a Táblázat alapján történik. A Táblázat az egyes szakaszokban szereplő betegségekhez kapcsolódva „Különleges elbírálás” („KLGS”) megjelölést tartalmaz. A „KLGS” megjelölés nem jelent minősítést, csak választási lehetőséget biztosít a 7. § (3) bekezdése szerinti minősítések közül.
(2) 
A különleges elbíráláskor a következőket kell figyelembe venni:
a) 
a betegség súlyosságának fokát és a vele együtt járó működési zavarokat, rendellenességeket,
b) 
a szervezet kompenzáló képességét, az elváltozások kiegyenlítődésének, illetve regenerálódásának lehetőségét, gyógykezelés hatását a szolgálatképes állapot fenntartására,
c) 
a megbetegedésnek a szolgálat teljesítésében rejlő, reális súlyosbodási lehetőségét,
d) 
az egészségi állapot befolyását az adott beosztás ellátására, a beosztás jellegének és sajátosságainak figyelembevételével, illetve
e) 
  a
  4. melléklet
szerinti „Munkaköri térkép”-ben szereplő fegyvernemi, munkaköri szolgálati tevékenység munkaegészségügyi jellemzőit,

f) 
a már megszerzett szolgálati tapasztalatokat, képzettséget, az eltelt szolgálati időt,
g) 
a más beosztásban további egészségkárosodás vagy állapotromlás nélkül való foglalkoztatás (rehabilitáció) lehetőségét.
Menü
Az egészségi követelményeknek megfelelő minősítések
Menü 9. §  (1) 
14
 
A Táblázat szakaszaihoz, alszakaszaihoz kapcsoltan a részletes egészségi követelményeknek megfelelő minősítéseket a Táblázat A2–A7 jelű rovatai állapítják meg.
(2) 
A katonai szolgálatra jelentkező és a katona egészségi alkalmasságát a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: munkaköri HM rendelet) 2. mellékletében meghatározottakra figyelemmel a következők szerint kell minősíteni:
a) 
az A2a—A2d rovatok szerint a személyi állomány külföldi szolgálatra jelentkező és a külföldi szolgálatra tervezett tagját a 22. § alapján,
b) 
15
 
  az A3 és A2a rovat szerint egyes fegyvernemi beosztásokban légi mozgékonyságú katonai szervezetek, lövész, tüzér, harckocsizó, búvár, tűzszerész és aknakutató, felderítő, radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrásokkal és rakéta üzemanyaggal dolgozó esetén a hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek és a szerződéses tisztesek, önkéntes tartalékos I. alkalmasságát a beosztásba helyezés előtt és a szolgálat teljesítése során,

c) 
az A4 rovat szerint a katonát a szolgálatteljesítése során a
  b)
pontban szereplők kivételével, valamint a hivatásos állomány tagját a nyugdíjkorhatáron túli szolgálatra való meghosszabbítása előtt,
d) 
az A5 és A2a rovat szerint a katonai szolgálatra jelentkezőt a
  b)
pontban szereplők kivételével,
e) 
16
 
az A6 rovat szerint az ezredesi és tábornoki, parancsnoki, vezetői beosztásra tervezettet a beosztásba helyezés előtt és a szolgálat teljesítése során, valamint a hazai felsőoktatási intézménybe posztgraduális tanulmányokra jelentkezőt a beiskolázás előtt a jelenlegi vagy tervezett beosztásának megfelelően, valamint az önkéntes tartalékos II.-t és III.-t az állományba vétel előtt és a szolgálatteljesítés során,
f) 
17
 
az A7 rovat szerint az önkéntes tartalékos IV.-et a csapatorvosi előszűrésen, az állományba vételekor, és a szolgálatteljesítés során.
(3) 
18
 
A légi közlekedési (légierő hajózó és földi) szakszemélyzet, a Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház) repülőorvosi vizsgálati szerve elsőfokú repülőorvosi bizottságának (a továbbiakban: elsőfokú ROB) hatáskörébe tartozó egyéb beosztott, illetve a felsorolt feladatkör ellátására jelentkező alkalmasságának elbírálása az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeit szabályozó HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: repülőegészségi rendelet) szerint történik.
(4) 
A hivatásos szolgálat felső korhatárát elérő katona esetén a 7. § (3) bekezdésének
  c)
pontja szerinti minősítés nem alkalmazható, ehelyett a 7. § (3) bekezdésének
  d)
pontja szerinti minősítést kell alkalmazni.
(5) 
Ha az egészségi alkalmasságot a (2) bekezdés
  b), d)
pontjai, illetőleg a 25. § alapján több rovat szerint is minősíteni szükséges, úgy a rovatok egyike szerint megállapított alkalmatlanság is elég az egészségileg alkalmatlan minősítés megállapításához.
Menü
III. Fejezet
Menü
A PSZICHIKAI ALKALMASSÁG
Menü
A pszichikai alkalmassági követelmények és alkalmazásuk
Menü 10. §  (1) 
Katonai szolgálatra pszichikailag az a személy alkalmas, aki megfelel a katonai szolgálat által támasztott szellemi, érzékelési, személyiségben, értékrendi és pályamotivációs követelményeknek.
(2) 
A katonai szolgálatra jelentkezőnek és a katonának a következő pszichikai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie:
a) 
valamennyi beosztásban (rendfokozatban) a pszichikai alapkövetelményeknek — jelölése: Pa,
b) 
az egyes fegyvernemi munkakörökben az adott munkakörre jellemző pszichikai készségeknek is — jelölése: Pm,
c) 
  az átlagos megterheléstől lényegesen eltérő beosztásokban különleges pszichikai elvárásoknak is — jelölése: Pk,

d) 
a vezető beosztásokban az átlagot meghaladó vezetői, szervezői készségeknek is — jelölése: Pv.
(3) 
  A (2) bekezdés
  a)—d)
pontjaiban összefoglalt követelményeknek megfelelő pszichikai funkciócsoportokat „Részletes pszichikai alkalmassági követelmények” címmel az
  5. melléklet
tartalmazza.

(4) 
A vizsgálatok alapján megállapított pszichikai teljesítmények értékelése és jelölése az egyes pszichikai funkciócsoportokban optimálisan elérhető összteljesítmény százalékos arányában:
a) 
91—100% esetén „Kiemelkedő” (V.),
b) 
76—90% esetén „Jó” (IV.),
c) 
  46—75% esetén „Közepes” (III.),

d) 
  31—5% esetén „Megfelelő” (II.),

e) 
  0—30% esetén „Nem megfelelő” (I.).

(5) 
A (4) bekezdés
  a)—d)
pontjaiban meghatározott összteljesítmény esetén, az 5. melléklet szerinti munkaköri követelményekkel összhangban a vizsgált személy tervezett, illetve betöltött beosztásától, feladatától függően a minősítés „Pszichikailag alkalmas” vagy „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”. „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan ....-ig” minősítést kell adni abban az esetben, ha a vizsgált személy átmeneti élethelyzete, aktuális pszichés állapota nem teszi lehetővé képességei, személyiségjegyei megbízható értékelését. Az ideiglenesen alkalmatlan minősítés legfeljebb egy évre adható.
(6) 
Az egyes pszichikai funkciócsoportok vizsgálata és értékelése tesztvizsgálatokkal, kérdőívekkel, pszichológiai műszerek alkalmazásával és célzott beszélgetéssel történik.
(7) 
A pszichikai alkalmasság elbírálásakor az 5. melléklet szerinti részletes pszichikai követelményeket és az ezzel kapcsolatos munkaköri HM rendelet pszichikai követelményekre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
(8) 
19
 
A pszichikailag alkalmas minősítés egy évig érvényes. A pszichikai alkalmasság ismételt vizsgálatát egy éven belül csak akkor kell elvégezni, ha az érvényes minősítés vizsgálati céljától eltérő vizsgálati célú vagy szigorúbb követelményszintű alkalmassági minősítésre kerül sor.
(9) 
Ha a pszichikai alkalmasságot a 9. § (2) bekezdésének
  b), d)
pontjai, illetőleg a 25. § alapján több rovat szerint is minősíteni szükséges, úgy e rovatok egyike szerint megállapított „pszichikai követelményeknek nem felelt meg” is elég a „pszichikai követelményeknek nem felelt meg” minősítés megállapításához.
(10) 
20
 
A 4. § (1) bekezdés
  b)–d)
pontjaiban meghatározott esetekben, valamint az 1. § (1) bekezdés
  c)
pontjának hatálya alá tartozó személy hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt a pszichikai alkalmasság megállapításához parancsnoki jellemzés szükséges.
Menü
IV. Fejezet
Menü
A FIZIKAI ALKALMASSÁG
Menü
A fizikai alkalmassági követelmények és alkalmazásuk
Menü 11. §  (1) 
21
 
A fizikaialkalmasság-vizsgálat olyan teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összessége, amelyek egy adott munkakör betöltéséhez, illetve adott munkafeladatok elvégzéséhez szükséges fizikai adottságok és képességek meglétét vizsgálja. Végrehajtására a fizikaialkalmasság-vizsgálat elvégzésére létrehozott egészségügyi intézmény – az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetei – keretein belül kerül sor.
(2) 
  A katonai szolgálatra jelentkezőnek és a katonának a beosztás jellegétől és a munkaköri megterhelés mértékétől függően a következő fizikai (edzettségi) követelményszinteknek kell megfelelni:

a) 
első követelményszint (jelölése: T1) az alapszintű edzettségi állapot, amelyet 200 pont összteljesítmény-,
b) 
  második követelményszint (jelölése: T2) a közepes szintű edzettségi állapot, amelyet 220 pont összteljesítmény-,

c) 
  harmadik követelményszint (jelölése: T3) az emelt szintű edzettségi állapot, amelyet 240 pont összteljesítmény-,

d) 
  negyedik követelményszint (jelölése: T4) a fokozott szintű edzettségi állapot, amelyet 260 pont összteljesítmény-

elérést jelent.
(3) 
22
 
  Katonai szolgálatra fizikailag – az önkéntes tartalékos kivételével – az a katonai szolgálatra jelentkező, illetve katona alkalmas, aki a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott teljesítménymutatók alapján a részére előírt követelményszint (T1–T4) minimális összpontszámát eléri, illetve az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot végző egészségügyi intézeteiben végzett antropometriai és spiroergometriás vizsgálata megfelelő eredménnyel zárult. Önkéntes tartalékosok esetén a 14. és 15. melléklet tartalmazza az alkalmas minősítéshez szükséges minimális követelményeket.

(4) 
A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák:
a) 
  3200 méter síkfutás sportöltözetben,

b) 
23
 
6 kilométer gyorsított menet, sportöltözetben, az önkéntes tartalékos kivételével,
c) 
fekvőtámasz gyakorlatcsoport gyakorlatai,
d) 
húzódzkodás gyakorlatcsoport gyakorlatai,
e) 
  felülés gyakorlatcsoport gyakorlatai,

f) 
kerékpár-, futószalag- és sífutógép ergometria és spiroergometria a 6. melléklet I. táblázat
  f)
pontja alapján.
(5) 
24
 
A (4) bekezdésben felsorolt mozgásformák teljesítménymutatóit részletesen a 6. melléklet I. táblázat, illetve a 15. melléklet tartalmazza. A mozgásanyagból három mozgásforma teljesítését kell mérni a 6. melléklet II. táblázata alapján.
(6) 
A T1—T2 jelű követelményszint esetében a (4) bekezdés
  e)
pont szerinti kötelező mozgásfajta mellett a katonai szolgálatra jelentkező és a katona az
  a)
és
  b),
illetve a
  c)
és
  d)
pont, a T3—T4 követelményszint esetében az
  a)
és
  e)
pont szerint kötelező mozgásfajta mellett a
  c)
és
  d)
pont szerint előírt mozgásfajták között választhat.
(7) 
25
 
A fizikai alkalmasság vizsgálata és minősítése a (4) bekezdés
  a)
és
  b)
pont szerinti mozgásfajta helyett – az önkéntes tartalékos kivételével – ergometriával és spiroergometriával is elvégezhető. Az önállóan végzett ergometriás és spiroergometriás vizsgálat esetén csak az adott munkakör fizikai követelményszintjéhez kapcsolódó – az alkalmas minősítést még kielégítő – minimális pontszám adható.
(8) 
26
 
A Másodfokú Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Másodfokú FÜV Bizottság) a (7) bekezdés szerinti vizsgáló eljárások alkalmazását az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézeteinél rendeli el.
(9) 
27
 
Ha a katona huzamosabb ideig tartó, illetve maradandó egészségkárosodása következményeként nem képes eleget tenni a 6. melléklet I. táblázat
  a)
, és
  b)
pontja szerinti, illetve a 15. melléklet szerinti követelményeknek, a Másodfokú FÜV Bizottság a módosult fizikai terhelhetőségre figyelemmel a 6. melléklet I. táblázat
  f)
pontjában szereplő mozgásfajták alkalmazását írhatja elő határozott időre vagy véglegesen.
(10) 
28
 
A Másodfokú FÜV Bizottság által előírt mozgásanyaghoz kötött alkalmasságvizsgálatot az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetei végzik.
(11) 
A fizikai alkalmassági vizsgálatok előtt lehetőség szerint közvetlenül, de legfeljebb azt megelőzően 30 nappal a terhelhetőség elbírálása céljából orvosi, szükség esetén szakorvosi vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatok eredményét a rendelet
  7. melléklete
szerinti „Fizikai alkalmasság vizsgálati lap”-on kell feljegyezni.
(12) 
A fizikailag alkalmas minősítés egy évig érvényes. A fizikai alkalmasság ismételt vizsgálatát egy éven belül csak akkor kell elvégezni, ha az érvényes minősítésnél szigorúbb követelményszintű alkalmassági minősítésre kerül sor.
(13) 
29
 
  Ha a katona fizikai alkalmasság-vizsgálatának eredménye „Fizikailag alkalmas”, valamint a 12. melléklet alapján a beosztásnak, valamint a munkaköri megterhelésének megfelelően meghatározott fizikai edzettségi követelményszinteket is teljesítette és az éves teljesítményértékelése még nem került lezárásra, az MH Honvédkórház fizikai alkalmasságot vizsgáló szerve által végzett vizsgálati eredmény az éves fizikai állapotfelmérésbe és az éves teljesítményértékelésbe beszámítható.

(14) 
30
 
  Ha az ismételt vizsgálat során a katona fizikai alkalmasság-vizsgálati minősítése „Fizikailag alkalmatlan” és a 12. melléklet alapján a beosztásnak, valamint a munkaköri megterhelésének megfelelően meghatározott fizikai edzettségi követelményszinteket sem teljesítette, fizikai állapotfelmérésre kötelezett. A fizikai állapotfelmérést – a jogszabályban előírt beosztáshoz tartozó teljesítmény szinteket – a katona fizikai alkalmasság-vizsgálati eredményének lezárási időpontjától számított 6 hónapon belül kell teljesíteni. A fizikai állapotfelmérés elvégzését az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot végző egészségügyi intézetének keretein belül kell végrehajtani.

(15) 
31
 
  Ha a katona a fizikai állapotfelmérés során a jogszabályban előírt beosztáshoz tartozó teljesítmény szinteket 6 hónapon belül nem teljesíti, a 17. § (2) bekezdés
  b)
pontja szerint kell eljárni.

(16) 
32
 
  Ha a katona éves értékelése még nem került lezárásra, az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot végző egészségügyi intézet által végzett fizikai állapotfelmérés eredménye kerül beszámításra az éves teljesítményértékelésbe.

Menü 11/A. § 
33
 (1) 
Az önkéntes tartalékosoknak (önkéntes tartalékos I., II., III., IV.) a beosztás jellegétől és a munkaköri megterhelés mértékétől függően a következő fizikai, edzettségi követelményszinteknek kell megfelelni:
Ö1 önkéntes tartalékos I.,
  Ö2 önkéntes tartalékos II.,

  Ö3 önkéntes tartalékos III.,

Ö4 önkéntes tartalékos IV.
  Az önkéntes tartalékosok részletes egészségi, pszichikai, fizikai követelményét a 14. és 15. melléklet tartalmazza.

(2) 
  A Magyar Honvédség önkéntes védelmi tartalékos állományába tervezett személyek egészségi és pszichikai alkalmasság-vizsgálatáról szóló 1/2010. (HK. 17.) HVK EÜCSF intézkedés alapján felvett önkéntes tartalékos III. első fizikai állapotfelmérését e rendelet hatálybalépését követő 1 éven belül kell elvégezni. Részükre előírt követelményszint az Ö2. E rendelet hatálybalépését követően két évvel a fizikai állapotfelmérés követelményszintje az Ö2.

Menü
V. Fejezet
Menü
A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG RENDSZERES ELLENŐRZÉSE
Menü
Az alkalmasság ellenőrzésének általános szabályai
Menü 12. §  (1) 
Az alkalmasság rendszeres ellenőrzése során az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságot ellenőrizni kell.
(2) 
Az alkalmasság rendszeres ellenőrzése során követelményként e rendelet vonatkozó mellékleteiben foglaltakat kell figyelembe venni az adott beosztás követelményeivel összhangban.
(3) 
Ha a katona a követelményeknek nem felel meg, az ellenőrzést e rendeletben meghatározott határidőn belül meg kell ismételni.
(4) 
A nem ellenőrzés céljából végzett alkalmasság vizsgálat (pl. a külföldi szolgálatra való alkalmasság vizsgálata) az alkalmasság ellenőrzését is jelenti, ezért a következő alkalmasság-ellenőrző vizsgálat időpontját ettől az időponttól kell számítani.
(5) 
Az alkalmassági ellenőrzés eredményét minden esetben be kell jegyezni a katona egészségügyi könyvébe és személyügyi gyűjtőjébe.
Menü
Az egészségi alkalmasság ellenőrzése
Menü 13. §  (1) 
34
 
A katona egészségi alkalmasságának rendszeres ellenőrzését az időszakos egészségügyi szűrővizsgálat (a továbbiakban: szűrővizsgálat) keretében kell elvégezni, amelynek végrehajtási rendjét a feladat- és hatáskörrel rendelkező, szakirányításra jogosult vezető határozza meg.
(2) 
A szűrővizsgálatot a katona
a)  30. 
  életévének betöltéséig háromévente,

b)  40. 
  életévének betöltéséig kétévente,

c)  40. 
  életévének betöltése után, és

d) 
az egy évet meghaladó külszolgálat teljesítése során évente kell elvégezni.
(3) 
Az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot
a) 
a külön HM rendelkezés szerinti vezető állományúak, továbbá a nyugdíjkorhatáron túli szolgálatot ellátók esetében — a (4) bekezdés szerintiek kivételével — az MH egészségügyi intézetei,
b) 
egyéb esetben az állomány-, illetve utaltság szerint illetékes alapellátást végző orvos (a továbbiakban: alapellátást végző orvos) végzi.
(4) 
35
 
A repülő-, a légvédelmi és az ejtőernyős katonai szervezetnél a repülőegészségi rendeletben meghatározott beosztást ellátó katonák, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója által meghatározott beosztottak egészségi alkalmassági ellenőrzését az elsőfokú ROB végzi.
(5) 
36
 
Azt a katonát, akinél az alapellátásban végzett szűrővizsgálat olyan egészségiállapot-változást talál, amely szakorvosi kivizsgálását indokolja, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. (1) bekezdése szerint illetékes egészségügyi intézmény vagy indokolt esetben az MH Honvédkórház szakrendelésére kell beutalni.
(6) 
37
 
  Az (5) bekezdés szerinti egészségügyi intézménybe beutalt, illetve az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző, valamint az MH Honvédkórház szakrendelést biztosító egészségügyi intézete által végzett szűrővizsgálaton kiszűrt, megváltozott egészségi állapotú katona felülvizsgálatáról, az egészségi állapota helyreállításáról, gyógykezeléséről, egészségügyi gondozásáról és rehabilitációjáról a felsorolt intézmények szakmai hatáskörrel rendelkező főorvosai intézkednek.

(7) 
38
 
A szűrővizsgálaton kívül az MH közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátó szerve célzott vizsgálatok elvégzését is elrendelheti.
Menü
A pszichikai alkalmasság ellenőrzése
Menü 14. §  (1) 
39
 
A katona pszichikai alkalmasságának rendszeres ellenőrzését a Hjt. 88. § (3) és (4) bekezdésében előírtak szerint, a katona minősítéséhez kapcsolódva kell elvégezni. A vizsgálathoz parancsnoki jellemzés szükséges. Az önkéntes tartalékos III. állomány időszakos ellenőrzését két éves gyakorisággal kell végrehajtani, amelyhez parancsnoki jellemzés nem szükséges.
(2) 
40
 
A pszichikai alkalmasság ellenőrzését a katona beosztásával összhangban az 5. melléklet szerint kell elvégezni. A pszichikai alkalmasság ellenőrzését szolgáló vizsgálatokat az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetei végzik.
Menü
A fizikai alkalmasság ellenőrzése, a fizikai állapotfelmérés
Menü 15. § 
A fizikai alkalmasság ellenőrzése a katona fizikai (edzettségi) állapotának felmérésével valósul meg. A fizikai (edzettségi) állapotot az arra kijelölt Fizikai Állapot-felmérő Bizottságok (a továbbiakban: FÁB) az állományba vétel után évente ellenőrzik.
Menü 16. §  (1) 
A fizikai állapot (edzettség) felmérésére — a 6. melléklet I. táblázat szerinti — mozgásformák közül a következők alkalmazhatók:
a) 
3200 méter síkfutás, sportöltözetben,
b) 
41
 
6 kilométer gyorsított menet, sportöltözetben, az önkéntes tartalékos katona kivételével,
c) 
fekvőtámasz gyakorlatcsoport gyakorlatai,
d) 
  húzódzkodás gyakorlatcsoport gyakorlatai,

e) 
  felülés gyakorlatcsoport gyakorlatai,

f) 
  kerékpár-, futószalag- és sífutógép ergometria és spiroergometria 1. és 2.,

g) 
  800 méter úszás.

(2) 
42
 
  Az (1) bekezdés szerinti mozgásanyagból három mozgásforma teljesítését kell mérni a 6. melléklet II. táblázat, illetve a 15. melléklet táblázata szerint. Az
  f)
és
  g)
pontban szereplő mozgásfajták alkalmazását a 11. § (9) bekezdésében foglalt feltételek esetén a Másodfokú FÜV Bizottság engedélyezi.

(3) 
  A T1 és T2 jelű követelményszint esetében az
  e)
pont szerinti kötelező mozgásforma mellett, a katona az
  a)
és
  b),
illetve a
  c)
és a
  d)
pont szerinti mozgásformák között választhat. A T3 és T4 jelű követelményszint esetében a kötelező
  a)
és
  e)
pont szerinti mozgásforma mellett a katona a
  c)
és
  d)
pont szerinti mozgásformák között választhat.

(4) 
43
 
  Az 50 év feletti katona esetében az állomány-, illetve az utaltság szerint illetékes alapellátást végző orvos javaslatára az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézeteiben összetett terheléses-élettani (ergometriás, spiroergometriás) vizsgálat is végezhető. A nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül a fizikai állapotfelmérés nem kötelező.

(5) 
44
 
  A fizikai állapotfelmérés eredménye a következők szerint értékelendő:

a) 
  „Fizikai állapota kiváló”,

b) 
„Fizikai állapota jó”,
c) 
  „Fizikai állapota megfelelő”,

d) 
  „Fizikai teljesítménye nem megfelelő, hat hónapon belül ismételt vizsgálata szükséges”,

e) 
  „Fizikai állapota nem megfelelő”.

(6) 
  A 11. § (9) bekezdés szerinti esetben a fizikai alkalmasság évenkénti ellenőrzése a Másodfokú FÜV Bizottság által előírt mozgásforma alkalmazásával történik.

(7) 
45
 
  A fizikai állapotfelmérést végző három tagból álló FÁB a katona edzettségi állapotát a 11. § (5) bekezdése alapján a 12. melléklet szerinti követelményszintek szerint értékeli. A „Fizikai állapota nem megfelelő” értékelés az (5) bekezdés
  d)
pontja szerinti ismételt vizsgálat eredménytelensége esetén adható.

(8) 
A FÁB tagjait orvost és testnevelőt, illetőleg a fizikai terhelhetőség megítélésére képesített, vagy gyakorlattal rendelkező szakembert, valamint a bizottság elnökét az állományilletékes parancsnok jelöli ki. Ha a katonai szervezetnél szakmailag megfelelő személy nem áll rendelkezésre a bizottság tagjainak kijelöléséről a szolgálati elöljáró gondoskodik.
(9) 
A fizikai állapotfelmérést
a) 
46
 
a 13. § (3) bekezdés
  a)
pontja szerinti vezető állományú katona esetében az utaltsági rendtől függően az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézeteiben végzik,
b) 
47
 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állománya, valamint a nem vezető beosztású katonák esetében az állományilletékes FÁB végzi.
(10) 
48
 
A 13. § (3) bekezdés
  a)
pontja szerinti vezető állományú katona ellenőrzését végző FÁB elnökét és tagjait saját állományából az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézeteinek igazgatói jelölik ki. A FÁB elnöki teendőit az MH Honvédkórház kijelölt alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetének intézetvezető főorvosa, illetve repülőorvosi vizsgálati szervénél az Eü PAB elnöke látja el.
(11) 
49
 
  Az ellenőrzés adatait és a FÁB értékelését a 8. melléklet szerinti „Fizikai állapotfelmérő lap”-on kell feltüntetni. A „Fizikai állapotfelmérő lap”-ot-a kitöltést követően – az alapellátást végző orvos, valamint az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetei kezelik, a következő felmérésig tárolják. A FÁB elnökei az eredményt hivatalos úton megküldik az állományilletékes személyügyi szerv részére.

Menü 17. §  (1) 
50
 
Ha a hat hónapon belül elvégzett ismételt ellenőrzés során a katona teljesítményének értékelése „Fizikai állapota nem megfelelő”, őt az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot végző egészségügyi intézetébe kell beutalni teljes körű szakorvosi, pszichikai, és terhelés-élettani, valamint antropometriai vizsgálatok elvégzésére. A terhelés-élettani, valamint antropometriai vizsgálatok elvégzésé során az értékeléskor az állapotfelmérés ponthatárait kell figyelembe venni.
(2) 
Ha a kivizsgálás szerint a katona fizikai teljesítménycsökkenése
a) 
egészségi okra vezethető vissza a katona gyógykezeléséről, orvosi rehabilitációjáról, illetőleg egészségi alkalmasságának felülvizsgálatáról kell intézkedni;
b) 
nem egészségi okra vezethető vissza, úgy a Hjt. 82. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.
Menü
VI. Fejezet
Menü
A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS MINŐSÍTÉSE
Menü
Az alkalmasság minősítéséhez szükséges szakorvosi vizsgálatok, leletek és okmányok
Menü 18. §  (1) 
Az egészségi alkalmasság minősítéséhez a következő szakorvosi és laboratóriumi vizsgálatok, leletek, valamint okmányok szükségesek:
a) 
51
 
 
  alkalmasságvizsgálati szakorvosi vizsgálatok:
belgyógyászati, sebészeti és mozgásszervi, ideggyógyászati és pszichiátriai, szemészeti, fül-orr-gégészeti, fogászati, szükség esetén kiegészítő rtg., ABPM, Holter (24 órás vérnyomás és EKG monitorozás), ultrahang-, légzésfunkciós vizsgálat,

b) 
52
 
 
  alkalmasság-vizsgálati laboratóriumi vizsgálatok:
EKG, audiometria, klinikai (teljes vérkép és vizelet, vércukor, máj enzimek stb.), a Humán Immundeficiencia Vírus (a továbbiakban: HIV), a hepatitis B és C vírus, vérbaj (lues) vizsgálata, mintavétel kábítószerszűréshez, krónikus alkoholfogyasztás (csak máj enzimek emelkedése esetén) tesztelése, nők esetében terhességvizsgálati teszt,

c) 
53
 
 
  leletek:
1 éven belüli negatív mellkas röntgen lelet, nők esetében 3 hónapon belüli nőgyógyászati és 1 éven belüli cytológiai lelet,

d) 
  okmányok:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ kártya), a
  9. melléklet
szerinti „Háziorvosi-alapellátást végző orvosi tájékoztatás”, a
  10. melléklet
szerinti „Egészségi kérdőív és nyilatkozat” kitöltése.
  (1a)
54
  Az Eü PAB, illetve a Másodfokú FÜV Bizottság az összesített alkalmassági véleményt, – az állományba vétel kivételével – a drogszűrés eredménye nélkül küldi meg a vizsgálatot kérő alakulatnak. Az Eü PAB, illetve a Másodfokú FÜV Bizottság az összesített alkalmassági véleményt, az állományba vétel esetén is meghozhatja a drogvizsgálati eredmény ismerete nélkül a 19/A. § (2) bekezdésben meghatározott idő letelte után, de ebben az esetben a PAB lapon jelezni kell, hogy a döntés a drogvizsgálati eredmény ismerete nélkül történt. Az illetékes alakulatot a drogszűrés pozitív eredményéről a drogszűrést végző laboratórium tájékoztatja.

(2) 
A pszichikai alkalmasság vizsgálata a 10. § rendelkezései szerint pályaalkalmassági és a munkapszichológiai vizsgálatok körében használatos eljárásokkal történik. A vizsgálatokkal és az explorációval fel kell tárni az 5. melléklet szerinti követelmények teljesítését, illetőleg az alkalmasságot kizáró okokat.
(3) 
A fizikai alkalmasság-vizsgálatát a 11. § rendelkezései szerint kell elvégezni és a 6. mellékletben foglaltak szerint értékelni.
(4) 
Az (1) bekezdés
  c)—d)
pontjában felsoroltak (leletek, okmányok) bármelyikének hiányában az alkalmasság nem minősíthető.
(5) 
55
 
A vizsgálatok eredményét a „Pályaalkalmasság-vizsgálati lap”-on (a továbbiakban: PAV lap) kell feljegyezni, amelynek eredeti példányát a leletekkel együtt (a korábbi PAV laphoz csatoltan, ha van) az MH Honvédkórház irattározásra kijelölt alkalmasságvizsgáló intézete irattárában kell elhelyezni. A vizsgálatot kérő katonai szervezet a PAV lap alkalmasságra vonatkozó – csak a minősítést tartalmazó – kivonatát kapja.
(6) 
56
 
  A PAV lapot „Orvosi titoktartásra kötelezett” jelzéssel kell ellátni, arról másolatot az érintett személy kérésére, illetve törvényben meghatározott szervezet részére a fellebbezéssel nem támadott döntést hozó bizottság, illetve a fellebbezéssel már nem támadható döntést hozó bizottság készít és ad ki.

(7) 
57
 
  A katonai szolgálatra jelentkező állományba vételének szándékáról az illetékes toborzó szervezet az utaltsági rendtől függően az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot végző egészségügyi intézetei részére „beosztási tervezési lap”-ot ad, amely tartalmazza a katonai szolgálatra jelentkező által betöltendő beosztást, illetve a munkaköri HM rendelet szerinti beosztási rovatokat (A3, A5 rovat), amely alapján az alkalmassági vizsgálatok elvégzését kérik.

(8) 
58
 
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz jelentkezőről annak főigazgatója adja ki a „beosztási tervezési lap”-ot, amelyben csak a munkaköri HM rendelet szerinti beosztási rovatot kell megjelölni.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 3. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
Beiktatta: 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 23. §. Hatályos: 2011. XI. 5-től.
10 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
11 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
12 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
13 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
14 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
15 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
16 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
17 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
19 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
22 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
23 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
24 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
25 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
27 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (5). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
29 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (6). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
30 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (6). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
31 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (6). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
32 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 6. § (6). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
33 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 7. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
34 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
36 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 8. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
37 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 8. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
39 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 9. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
41 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
42 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
44 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 8. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
45 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 8. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től.
48 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 10. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
50 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 11. §. Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
51 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
52 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 12. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
53 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
54 Beiktatta: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 12. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.
56 Megállapította: 13/2009. (VIII. 26.) HM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től.
58 Megállapította: 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet 12. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 10-től.